Automatical sawmill to cut veneer or boards,

https://www.youtube.com/watch?v=NdzGUFuxiOA